Nurhidayati, I. 2017 Jul 10. PENINGKATAN HASIL BELAJAR DENGAN MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA GAMBAR PADA MATA PELAJARAN IPS. e- Jurnal Mitra Pendidikan. [Online] 1:4