Nurhidayati, I. (2017). PENINGKATAN HASIL BELAJAR DENGAN MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA GAMBAR PADA MATA PELAJARAN IPS. E- Jurnal Mitra Pendidikan, 1(4), 395-407. Retrieved from http://e-jurnalmitrapendidikan.com/index.php/e-jmp/article/view/83